Nasz zespół

Krzysztof Lizak
Przewodniczący
Krzysztof Lizak
Zuzia Fil
Wiceprzewodnicząca
Zuzanna Fil
Zosia
Wiceprzewodnicząca
Zofia Bekulard
Skarbnik
Klaudia Baran
Sekcja Turniejowa
Aleksandra Kramek
Szymon Gawrylak
Sekcja Social Media
Szymon Gawrylak
Sekcja Dekoracyjna
Patrycja Małyska

Nasza inicjatywa

„SUper grant” dla Samorządu Uczniowskiego Staszica!

„SUper granty” to nowy program w Lublinie mający na celu rozwój i aktywizację samorządów uczniowskich. Komisja Konkursowa wybrała 26 placówek oświatowych w Lublinie, które otrzymają dofinansowanie na realizację swoich pomysłów. Samorząd Uczniowski Staszica znalazł się w grupie zwycięzców i ma czas do końca października na

Czytaj więcej

STASZIC CHARYTATYWNIE

Wiosna to okres, w którym podejmujemy wiele działań na rzecz instytucji, niosących pomoc pokrzywdzonym zwierzętom. Dzięki hojności uczniów naszej szkoły i ich Rodziców zebraliśmy kilkadziesiąt kilogramów karmy dla psiaków i kociaków, którą przekazaliśmy mieszkańcom Lubelskiego Schroniska dla Zwierząt. Z kolei 15 kwietnia w naszej szkole

Czytaj więcej

Dzień Świętego Patryka

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, 21 marca Staszicacy obchodzili Dzień Świętego Patryka. Klasa 2A przygotowała na tę okazję wiele gier i zabaw. Uczniowie mieli możliwość zmierzyć się w quizie wiedzy o Zielonej Wyspie. Niektóre pomieszczenia zostały także oznaczone tabliczkami z ich nazwą w języku irlandzkim.

Czytaj więcej

Wielki Test Wiedzy o Mężczyznach

Dnia 22.03. z okazji Dnia Kobiet odbył się Wielki Test Wiedzy o Mężczyznach. Zadaniem uczestniczek w rundzie pierwszej było rozpoznanie marki samochodu po logotypie, w następnej części odpowiedź na pytania dotyczące męskich zainteresowań i stylu życia. O zwycięstwie decydował pojedynek w siłowaniu się na rękę.

Czytaj więcej

Dzień Wiedźmy

Dnia 15.11.br. w naszej szkole odbył się Dzień Wiedźmy. Uczniowie, którzy przebrali się w motywie wydarzenia, zwolnieni byli z odpowiedzi w czasie Zajęć. Tego dnia odbyła się również Straszicada, teleturniej związany z tematyką Halloween. Uczestnicy musieli podawać odpowiedzi zgodne z tymi, otrzymanymi od ankietowanych. W

Czytaj więcej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

1. Członkami Samorządu Uczniowskiego są wszyscy uczniowie naszej szkoły.

2. Obowiązkiem Rady Samorządu Uczniowskiego, jak i wszystkich uczniów, jest czuwanie nad przestrzeganiem postanowień zawartych w WSO, Statucie Szkolnym oraz Regulaminie Samorządu.

3. Uczniowie mają prawo do tworzenia niezależnych Rad Samorządów Klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego wg Ordynacji Wyborczej.

4. Uczeń ma prawo wybierać i być wybieranym do wszelkich Rad Samorządowych, ma prawo uczestniczyć w pracach poszczególnych form zorganizowania samorządu oraz być informowanym o działalności Rady Samorządu.

5. Rada Samorządu Uczniowskiego odpowiada przed Wyborcami-Uczniami, przed Dyrekcją Szkoły oraz przed Radą Pedagogiczną i przez nie może zostać rozliczana lub usunięta.

6. Zadaniem Rady Samorządu Uczniowskiego złożonej z ochotników z klas I i II jest reprezentowanie interesów całej młodzieży szkolnej.

7. Formami zorganizowania Samorządu Uczniowskiego są:

? Samorząd Klasowy, czyli ogół członków klasy mogących zorganizować się w grupy samorządowe

? Rada Samorządu Klasowego

? Rada Samorządu Uczniowskiego (ogólnoszkolnego)

8. Grupy samorządowe mogą pracować na zasadach równorzędności jej członków lub wybierać spośród siebie szefów.

9. Rada Samorządu klasowego składa się z: przewodniczącego, jego zastępcy i skarbnika.

10. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika, Kierownika Radiowęzła.

11. Skład Rady Samorządu Klasowego i Uczniowskiego może być zmieniony w zależności od potrzeb (mogą być dodane nowe funkcje/sekcje).

12. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek organizowania zebrań Rad Samorządów Klasowych klas I, II, III, na których informuje ich o imprezach lub innych przedsięwzięciach Rady Samorządu Uczniowskiego planowanych w najbliższym czasie.

13. Siedzibą Rady Samorządu w naszej szkole jest pomieszczenie Radiowęzła, do którego wstęp ma Rada Samorządu Uczniowskiego, osoby działające przy niej oraz osoby mające dyżur w radiowęźle (osoby z ekipy).

14. Uzupełnieniem Regulaminu Samorządu Uczniowskiego jest ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z dnia 21.06.1996 z późniejszymi zmianami).

Wybory do Rady Samorządu są w interesie całej społeczności szkolnej i w jej interesie leży wybór osób, które najlepiej będą reprezentować ich sprawy w klasie, a także w szkole.

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ODBYWAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:

1. Demokratyczne wybory organizuje odchodząca Rada Samorządu Uczniowskiego po ślubowaniu uczniów klas pierwszych. Jej obowiązkiem jest poinformowanie całej szkoły o wyborach (plakaty, radiowęzeł, informacje przekazywane ustnie, osobiście).

2. Do Rady Samorządu Uczniowskiego kandydują uczniowie klas I i II.

3. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywa się osobiście albo przez innych uczniów (uczniów osobistym lub pisemnym potwierdzeniem kandydata) do Przewodniczącego Samorządu.

4. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

5. Kandydatem może być każdy uczeń, ze średnią co najmniej 3.5 oraz zachowanie powinien mieć przynajmniej dobre. Ponadto powinien znać WSO, Statut Szkoły oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego, które to na życzenie kandydata mogą być jemu udostępnione.

6. Termin zgłaszania kandydatów kończy się 3 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.

7. W interesie kandydatów jest jak najlepsze zaprezentowanie swojego programu i przedstawienie własnej osoby w czasie kampanii trwającej maksymalnie do 3 tygodni od ogłoszenia wyborów.

8. Wybory poprzedza debata z udziałem kandydatów przed społecznością uczniów i nauczycieli.

9. Swoją kampanię wyborczą kandydat rozpoczyna poprzez podanie swojego nazwiska Przewodniczącemu Rady Samorządu Uczniowskiego.

10. Przewodniczący Rady Samorządu organizuje zebranie Przewodniczących Rad Samorządów Klasowych wszystkich klas po ostatecznym terminie zgłaszania się kandydatów, na którym przekazuje im oficjalne nazwiska kandydatów i tworzy Niezależną Komisję Wyborczą.

11. Przewodniczący Rady Samorządów Klasowych mają obowiązek poinformować uczniów swoich klas o nazwiskach kandydatów.

12. Niezależna Komisja Wyborcza przygotowuje miejsce, w którym będą odbywać się wybory (stół w głównym korytarzu szkoły, urnę oraz karty wyborcze), a podczas wyborów każdy głosujący musi złożyć podpis na liście przy swoim nazwisku przy odbiorze karty do głosowania.

13. W głosowaniu mogą brać udział uczniowie klas I, II i III.

14. Komisja podaje wyniki tego samego dnia lub dnia następnego do południa.

15. Kandydat, który zdobędzie największą ilość głosów zostaje Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego i może zaproponować stanowiska w Samorządzie Uczniowskim kandydatom, którzy uzyskali kolejne wyniki.

16. Jeżeli członkowie Rady Samorządu nie mogą dojść do porozumienia w sprawie stanowisk, uczeń, który zdobył największą liczbę głosów może spośród uczniów Szkoły wybrać swoich współpracowników.

17. Ostateczną decyzję o rozdziale stanowisk w Radzie Samorządu podejmuje Dyrekcja i opiekun Samorządu Uczniowskiego przedstawiając zasadne argumenty.

18. Nowa Rada Samorządu tydzień po wyborach organizuje zebranie informacyjne, na którym powinna przedstawić punkty, które zamierza wpisać do Programu Działalności na nowy rok szkolny.

19. Nowa Rada Samorządu ma prawo wybrać wśród nauczycieli swojego opiekuna; wybiera się go poprzez głosowanie wśród Rady. Nauczyciel musi uprzednio wyrazić zgodę na swoją kandydaturę. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego ostatecznie zatwierdza Rada Pedagogiczna na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego.

20. Przewodniczący składa na ręce dyrektora swój Program. Po tym organizuje spotkanie i przestawia go Przewodniczącym Rad Klasowych. Omawiane są także wówczas kompetencje poszczególnych sekcji (o ile zostały powołane) ? członkowie sekcji mogą wybrać wśród siebie szefów, odpowiedzialnych przed Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

21. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury Rada Samorządu Uczniowskiego organizuje wybory zgodne z Ordynacją Wyborczą. Kandydat musi uzyskać 50%+1 głosów. Rada jest wybierana na zebraniu klas I, II, (III) przez zgłoszenie się ochotników na poszczególne funkcje i głosowanie na nich. Kandydaci do pełnienia określonych funkcji powinni krótko przedstawić, co chcieliby zrobić dla uczniów w szkole.

22. W przypadku zgłoszenia się dwóch kandydatów ? zostają w zależności od uzyskanych głosów Przewodniczącym i Zastępcą. Resztę Samorządu Uczniowskiego wybiera się na zebraniu klas I, II, (III). W przypadku trzech kandydatów postępowanie jest analogiczne.

23. W przypadku braku nawet jednego kandydata, Rada Samorządu Uczniowskiego pełni funkcję jeszcze przez miesiąc i po tym czasie organizuje ponownie wybory. Jeżeli w wyniku tych wyborów nie powstanie Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego ? Stara Rada może pełnić funkcję przez następną kadencję albo rozwiązać się. I w tym przypadku, zainteresowani samorządnością uczniowie mogą zorganizować wybory zgodne z Ordynacją Wyborczą.

24. Jeżeli po ogłoszeniu wyborów nikt nie zgłosi się jako kandydat na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Rada Samorządu Uczniowskiego organizuje zebranie klas I, II, (III) i odbywa się głosowanie na poszczególne osoby przez podniesienie ręki. Przed głosowaniem kandydaci powinni krótko przedstawić, co chcieliby zrobić na

rzecz uczniów. W zależności od ilości głosów zostają obsadzeni na stanowiskach.

25. Nowej Radzie, na jej prośbę, towarzyszy w pracy przez jeden miesiąc Przewodniczący poprzedniej kadencji, wprowadzając ją we wszystkie sprawy.

26. Kadencja przewodniczącego trwa jeden rok (od wyborów do wyborów), lecz może on zrezygnować wcześniej, przekazując pełnioną funkcję swojemu Zastępcy albo po uzgodnieniu z Radą organizuje wybory. Wtedy nowa Rada musi podporządkować się wyżej opisanym zasadom i następne wybory musi przeprowadzić w październiku lub listopadzie.

27. Każdy Przewodniczący ma prawo do ponownego kandydowania, pod warunkiem, że nie jest maturzystą.

28. Niedopuszczalne jest przedłużanie kadencji przez Radę Samorządu i niezorganizowanie wyborów.

29. Uczniowie mają prawo do usunięcia Rady, jeżeli źle reprezentuje interesy młodzieży, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i lekceważy demokratyczny Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

30. W przypadku, gdy Rada nie zgadza się ustąpić, wówczas zainteresowana grupa organizuje wybory wg Ordynacji Wyborczej, a powstała Nowa Rada w wyniku głosowania ponad 50% może nie uznać Starej za reprezentanta interesów młodzieży w szkole.

31. Wybory do Rad Samorządów Klasowych odbywają się na jednej lub dwóch godzinach wychowawczych na początku roku szkolnego.

32. Kandydaci na Gospodarza, Zastępcę, Skarbnika i Łącznika z biblioteką zgłaszają się sami lub ich kandydatury są wysuwane przez kolegów i koleżanki z klasy przy ich zgodzie.

33. Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego może przeprowadzić Rada Samorządu na wniosek własny lub uczniów, po zatwierdzeniu przez Dyrekcję Szkoły, Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Zastępcę Przewodniczącego, Przewodniczącego Radiowęzła oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

34. Do kompetencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego należą:

? Kierowanie bieżącą działalnością samorządu uczniowskiego,

? Reprezentowanie samorządu na zewnątrz,

? Kierowanie gospodarką samorządu,

? Współorganizowanie życia szkolnego,

? Przeprowadzanie za zgodą Dyrektora szkoły ankiet wśród uczniów diagnozujących życie szkoły,

? Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i petycji dotyczących życia szkoły,

? Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej sprawozdań i opinii uczniowskich dotyczących funkcjonowania szkoły, wybór opiekuna samorządu.

35. Regulamin powinien ewoluować ? a naszym zadaniem jest jego doskonalenie.

Skip to content