Projekt „EU-geniusze z Lublina” realizowany jest w okresie od 01.01.2024 r. do 30.09.2026 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami ogólnokształcącymi.
Wartość projektu
Całkowita wartość projektu: 3 120 398,57 zł, w tym dofinansowanie: 2 808 358,71 zł i wkład własny Gminy Lublin: 312 039,86.
Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki 2 szkół podstawowych oraz 3 szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie,
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie,
 • XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Cel główny
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności min.196 nauczycieli i nauczycielek oraz min.815 uczniów i uczennic w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół w Gminie Lublin z uwzględnieniem kształcenia uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami do 30.09.2026 r.
Działania realizowane w projekcie

 1. Dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz do potrzeb nauczycieli i nauczycielek z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem rozwiązań modelu dostępnej szkoły.
 2. Dodatkowa oferta dydaktyczna szkół w zakresie kompetencji i umiejętności uczniów i uczennic.
 3. Rozwój umiejętności uczniów i uczennic poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i uczennic.
 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe/zawodowe dla uczniów i uczennic.
 6. Współpraca szkół ponadpodstawowych z uczelniami i pracodawcami, w szczególności organizacja staży dla uczniów i uczennic u pracodawców.
 7. Wsparcie uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych.
 8. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i nauczycielek.
 9. Podnoszenie jakości systemu zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi, w tym kompetencji kadry zarządzającej.

Regulamin rekrutacji_EU-geniusze

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy_U_I LO

Zał. 2 Informacja o wyborze formy wsparcia_I LO

Zał. 3 Potwierdzenie statusu U

Zał. 4 Opinia N

Zał. 5 Formularz rezygnacji

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/projekty-oswiatowe/projekty-w-trakcie-realizacji/eu-geniusze-z-lublina,23,3557,1.html

Skip to content