Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w zakresie nauk humanistycznych, jak też w zakresie przedmiotów ścisłych.

Program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme jest dwuletnim przed uniwersyteckim cyklem kształcenia przeznaczonym dla młodzieży w wieki 16-19 lat i realizowanym przez dwa ostatnie lata szkoły ponadgimnazjalnej. Nauka kończy się sesją egzaminacyjną przygotowującą uczniów do podjęcia studiów na uczelniach na całym świecie. Program Matury Międzynarodowej stanowi interesującą alternatywę do oferowanego przez polski system procesu kształcenia i zdobywania wiedzy. Celem tego dwuletniego kursu jest wykształcenie świadomych, krytycznie i samodzielnie myślących młodych ludzi, którzy są otwarci na otaczający ich świat, tolerancyjni wobec inności, a także nauczeni mobilności i samodzielności. Program matury międzynarodowej kładzie duży nacisk na całościowy i zrównoważony rozwój jednostki poprzez dostarczanie nie tylko niezbędnej wiedzy ale również umiejętności praktycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zainteresowań ucznia. Ważnym elementem filozofii programu jest także zwrócenie uwagi na aspekt działalności na rzecz społeczności lokalnej.

W czteroletnim cyklu oddziału międzynarodowego, w klasie pierwszej i drugiej uczniowie realizują polską podstawę programową przy założeniu, że część treści z przedmiotów maturalnych przekazywana jest w języku angielskim, co ma na celu rozwijanie umiejętności posługiwania się tym językiem.

 • zajęcia (z wyjątkiem języka ojczystego) prowadzone w języku angielskim,
 • od trzeciej klasy nauka 6 wybranych przedmiotów; w kwietniu klasy drugiej uczniowie wybierają 6 przedmiotów (po jednym z każdej grupy przedmiotowej) z czego trzy na poziomie rozszerzonym i trzy na poziomie podstawowym,
 • w ramach programu międzynarodowej matury uczeń ma obowiązek zrealizować program Teorii Wiedzy w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, realizować program CAS (Creativity, Activity, Service) oraz napisać pod kierunkiem promotora pracę badawczą z wybranego przedmiotu,
 • obowiązkowy egzamin maturalny z języka ojczystego, języka obcego i matematyki oraz 3 innych przedmiotów realizowanych w czasie dwuletniego kursu,
 • w dwuletnim cyklu programu międzynarodowej matury uczniowie przygotowują się do egzaminu maturalnego z sześciu przedmiotów, przy czym język ojczysty, język angielski oraz matematyka są obowiązkowe, pozostałe trzy przedmioty uczeń wybiera sam,
 • nauka praktyczna: laboratoria, zajęcia w terenie, projekty badawcze, eseje porównawcze i dyskusje
Kandydatów do klasy z maturą międzynarodową obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego, przeprowadzony wyłącznie w części pisemnej.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zwolnieni są ze sprawdzianu kompetencji językowych i otrzymują 100 punktów.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji
 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • fizyka
Języki obce:
 • angielski,
 • drugi język: hiszpański – podstawowy lub kontynuacja

17.06.2024 r. godz. 15.00– egzamin pisemny z języka angielskiego

Zbiórka kandydatów zdających sprawdzian uzdolnień kierunkowych w dniu 17.06.2024 r. o godzinie 14:30 przed Aulą im. Bolesława Prusa w budynku szkoły.
Warunkiem uczestnictwa w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata ze zdjęciem.

Wypełnione formularze będę przyjmowane od 20 maja do 14 czerwca 2024 roku do godz. 15:00

Przypominamy, że kandydaci do tej klasy muszą zakończyć rekrutację w systemie rekrutacji elektronicznej (Vulcan) również do  14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00!

„IB to program czasochłonny i trudny, ale warty poświęceń i pracy. Nie jest przeładowany materiałem, dlatego daje okazję do przeprowadzania doświadczeń i otwartych dyskusji. Rozwija umiejętności, które są cenne w późniejszej karierze zawodowej oraz życiu codziennym. Wyniki matury IB są uznawane przez uczelnie na praktycznie całym świecie, co sprawia, że proces aplikacji na nie jest zdecydowanie łatwiejszy. Klasa rozwija uczniów w wielu kierunkach – wpływa na kreatywne myślenie, umiejętność krytycznego analizowania informacji, pracy w grupach, wypowiadania i prezentacji informacji i własnej osoby. Zdecydowanie polepsza umiejętności językowe (z powodu charakterystyki profilu).”

„Jestem uczennicą drugiej klasy z maturą międzynarodową IB i z całą pewnością mogę polecić wybór nie tylko profilu, ale również szkoły, w której jest on organizowany. W Liceum im. Stanisława Staszica nie brakuje zaangażowanych nauczycieli, co sprawia, że do szkoły chodzę z przyjemnością i zainteresowaniem. Profil z maturą międzynarodową cechuje się odrobinę odmiennym sposobem
nauczania od tradycyjnego polskiego profilu, ale wymagania IB są przez nauczycieli przedstawione w sposób jasny, a żaden uczeń nie czuje się zagubiony. To, co w samym profilu podoba mi się najbardziej to inne podejście do zapamiętywania informacji i nauka praktycznych umiejętności jak pisanie długich prac na wybrany temat czy możliwość poprawienia zdolności komunikacyjnych w języku angielskim.”

„Już drugi rok uczę się w klasie IB i jestem zdecydowanie zadowolona z wyboru zarówno profilu, jak i szkoły. Oferuje ona uczniom możliwość prawdziwego zrozumienia zagadnień poprzez różne formy prowadzenia lekcji i egzaminów, które nie opierają się jedynie na machinalnym zapamiętywaniu faktów. Program nauczany w klasie różni się od standardowego programu polskiego, jednak dzięki pomocy i zaangażowaniu nauczycieli jest on przystępny dla każdego.”

Wymagania z języka angielskiego możesz znaleźć klikając w dokument: tutaj.

Przykładowe testy egzaminacyjne z lat ubiegłych dostępne są poniżej:

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2015 2018 2021 2022 2023

Oczywiście, naszym Koordynatorem jest: 

Monika Łakuta
I Liceum Ogólnokształcące
im. St. Staszica w Lublinie
Adres e-mail: monika.lakuta@lo1.lublin.eu

Skip to content